Według obowiązującej na dziś Umowy, tak wyglądają zapisy dotyczące dokumentu przewozowego:

8.1.2 Dokumenty, które powinny być przewożone w jednostce transportowej
8.1.2.1 Poza dokumentami wymaganymi na podstawie innych przepisów, w jednostce transportowej powinny być przewożone następujące dokumenty:
(a) dokumenty przewozowe określone w 5.4.1, dotyczące wszystkich przewożonych towarów niebezpiecznych

Tu informacje o zawartości dokumentu przewozowego:

5.4.1.1.1 Dokument przewozowy powinien zawierać następujące informacje dotyczące każdego materiału i przedmiotu niebezpiecznego przeznaczonego do przewozu:
(a) numer UN poprzedzony literami „UN”;
(b) prawidłową nazwę przewozową, uzupełnioną, jeśli jest to wymagane,
nazwą techniczną podaną w nawiasie,
(c) – dla materiałów i przedmiotów klasy 1: kod klasyfikacyjny podany w kolumnie (3b) tabeli A w dziale 3.2.
W przypadku, gdy w kolumnie (5) tabeli A w dziale 3.2, podano numery wzorów nalepek inne niż 1, 1.4, 1.5 i 1.6, to numery tych wzorów powinny być podane w nawiasie po kodzie klasyfikacyjnym;

 • dla materiałów promieniotwórczych klasy 7: numer klasy – „7”;
  UWAGA: W przypadku materiałów promieniotwórczych klasy 7
  charakteryzujących się zagrożeniem dodatkowymi, patrz również przepis szczególny 172 w dziale 3.3.
 • dla akumulatorów litowych UN 3090, 3091, 3480 i 3481: numer klasy „9”;
 • dla innych materiałów i przedmiotów pozostałych klas: numery wzorów nalepek ostrzegawczych podane w kolumnie (5) tabeli A w dziale 3.2 oraz numery wzorów nalepek ostrzegawczych wymaganych na podstawie przepisu szczególnego podanego w kolumnie (6). Jeśli występuje więcej niż jeden numer wzoru nalepki, to numery następujące po pierwszym numerze powinny być podane w nawiasie.
  W przypadku materiałów i przedmiotów, dla których w kolumnie (5) tabeli A w dziale 3.2 nie podano żadnego numeru wzoru nalepki, nalezy podać w jego miejsce numer klasy z kolumny (3a);
  (d) grupę pakowania, jeśli została przypisana do danego materiału, która może być poprzedzona literami „PG” (np. „PG II”) lub literami odpowiadającymi wyrazom „Grupa Pakowania” w językach używanych zgodnie z 5.4.1.4.1;
  UWAGA: W przypadku materiałów promieniotwórczych klasy 7 charakteryzujących się zagrożeniami dodatkowymi, patrz przepis szczególny 172(d) w dziale 3.3.
  (e) liczbę i określenie sztuk przesyłki, jeśli występują; kod opakowania może być użyty 251 jedynie jako uzupełnienie określenia sztuki przesyłki (np. jedna skrzynia (4G));
  UWAGA: W przypadku opakowań kombinowanych nie wymaga się podawania liczby opakowań wewnętrznych zawartych w opakowaniu zewnętrznym, a także rodzaju opakowań wewnętrznych i ich pojemności.
  (f) całkowitą ilość każdego z towarów niebezpiecznych mającego odrębny numer UN, odrębną prawidłową nazwę przewozową lub, jeśli została przypisana, odrębną grupę pakowania (odpowiednio jako objętość, masę brutto lub masę netto);
  UWAGA 1: W przypadku stosowania przepisu 1.1.3.6, w dokumencie przewozowym
  należy podać całkowitą ilość oraz wartość obliczoną towarów niebezpiecznych każdej kategorii transportowej zgodnie z 1.1.3.6.3 i 1.1.3.6.4.
  UWAGA 2: W przypadku towarów niebezpiecznych zawartych w urządzeniach lub przyrządach, wymienionych w niniejszym załączniku, należy podać całkowitą ilość tych
  towarów, odpowiednio w kilogramach lub litrach.
  (g) nazwę i adres nadawcy;
  (h) nazwę i adres odbiorcy (odbiorców). W przypadku, gdy towary niebezpieczne przeznaczone są dla odbiorców nieznanych w chwili rozpoczęcia przewozu, za zgodą właściwych władz państw, których dotyczy przewóz, informacja ta może być zastąpiona wyrazami „Sprzedaż obwoźna”;
  (i) zapis wymagany na podstawie umowy specjalnej;
  (j) (zarezerwowany)
  (k) kod ograniczeń przewozu przez tunele, jeśli został przypisany do danego towaru, podany wielkimi literami w nawiasie w kolumnie (15) tabeli A w dziale 3.2. Umieszczenie kodu ograniczeń przewozu przez tunele w dokumencie przewozowym nie jest wymagane w przypadku, gdy przewidywana trasa przewozu nie przebiega przez tunele, w których obowiązują ograniczenia przewozu towarów niebezpiecznych.
 • – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
  Umiejscowienie i kolejność informacji wymaganych w dokumencie przewozowym są dowolne, z wyjątkiem informacji wymaganych w (a), (b), (c), (d) i (k) które powinny być podane w kolejności określonej powyżej (tj. (a), (b), (c), (d), (k)), bez żadnych dodatkowych
  informacji pomiędzy nimi, jeśli nie są one dopuszczone w ADR.
  Poniżej podano przykłady dozwolonych opisów towarów niebezpiecznych:
  „UN 1098 ALKOHOL ALLILOWY, 6.1 (3), I, (C/D)” lub
  „UN 1098, ALKOHOL ALLILOWY, 6.1 (3), GP I, (C/D)”.
  5.4.1.1.2 Informacje wymagane w dokumencie przewozowym powinny być czytelne.

oraz, jeśli jest to wymagane, certyfikat pakowania kontenera / pojazdu, określony w 5.4.2;
(b) instrukcje pisemne określone w 5.4.3;
(d) dokumenty tozsamości wszystkich członków załogi pojazdu, zawierające ich fotografie, zgodnie z 1.10.1.4.
8.1.2.2 W przypadkach, gdy przepisy ADR wymagają sporządzenia następujących dokumentów, powinny być one również przewożone w jednostce transportowej:
(a) świadectwo zatwierdzenia określone w 9.1.3, dla każdej jednostki transportowej lub każdego wchodzącego w jej skład pojazdu;
(b) zaświadczenie o przeszkoleniu kierowcy określone w 8.2.1;
(c) kopia świadectwa dopuszczenia lub zatwierdzenia przez właściwą władzę, jeśli jest ona wymagana na podstawie przepisów 5.4.1.2.1 (c), 5.4.1.2.1 (d) lub 5.4.1.2.3.3.
8.1.2.3 Instrukcje pisemne określone w 5.4.3 powinny być przechowywane w taki sposób, aby były łatwo dostępne.