Zgodnie z ADR, rozróżnia się następujące klasy towarów niebezpiecznych:
Klasa 1 Materiały wybuchowe i przedmioty z materiałami wybuchowymi
Klasa 2 Gazy
Klasa 3 Materiały zapalne ciekłe
Klasa 4.1 Materiały zapalne stałe, materiały samoreaktywne, materiały polimeryzujące i materiały wybuchowe odczulone stałe
Klasa 4.2 Materiały podatne na samozapalenie
Klasa 4.3 Materiały wydzielające w zetknięciu z wodą gazy palne
Klasa 5.1 Materiały utleniające
Klasa 5.2 Nadtlenki organiczne
Klasa 6.1 Materiały trujące
Klasa 6.2 Materiały zakaźne
Klasa 7 Materiały promieniotwórcze
Klasa 8 Materiały żrące
Klasa 9 Różne materiały i przedmioty niebezpieczne

Przynależność do klasy jest określana ze względu na zagrożenie dominujące.