Za przewóz materiałów niebezpiecznych niezgodny z obowiązującymi przepisami przewidziano sporą listę kar finansowych.

Kontrole nie zawsze są przyjemne, ale za niepoddanie się lub uniemożliwienie przeprowadzenia kontroli w całości lub w części zapłacimy 12 000.

Poniżej, w formie tabeli, przedstawiamy najczęstsze naruszenia.

DOKUMENTACJA
rodzaj naruszeniakwota
Brak dokumentu przewozowego – za wystawienie odpowiada nadawca/kara dla kierowcy1 000/300
Brak w dokumencie przewozowym istotnych informacji: numeru UN grupy pakowania (o ile została przyporządkowana) prawidłowej nazwy przewozowej towaru niebezpiecznego
500
Brak w dokumencie przewozowym innej wymaganej informacji300
Brak instrukcji pisemnych250
Brak zaświadczenia ADR – kierowca nie ma kursu2 000
Brak (nieuzyskanie) wymaganego świadectwa dopuszczenia6 000
TRANSPORT
rodzaj naruszeniakwota
Przewóz materiału niebezpiecznego, który nie jest dopuszczony do przewozu (w cysternie, luzem, w sztukach przesyłki)6 000
Kontynuowanie przewozu, mimo stwierdzenia, że towar się uwalnia6 000
Przepełnienie cysterny4 500
Nieprawidłowe rozmieszczenie i mocowanie ładunku1 000
Przewóz, ale i nadanie i załadunek towarów niezgodny z przepisami mówiącymi o zakazie ładowania razem3 000
Przewóz, ale i nadanie i załadunek towarów w ilościach przekraczających ilości dozwolone w ADR2 000
WYPOSAŻENIE/OZNAKOWANIE
rodzaj naruszeniakwota
Brak gaśnicy/gaśnic250/500
Brak pozostałych elementów wyposażenia200 za każdy brakujący element
Brak tablic, wymaganych nalepek, innych wymaganych elementów oznakowania200 za każdy brakujący element

Wykaz wszystkich naruszeń w transporcie drogowym znajduje się:

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20220000180/O/D20220180.pdf