Przepisy ADR

Numer rozpoznawczy zagrożenia umieszczony jest w górnym rzędzie na tablicy ostrzegawczej i może składać się z dwóch, trzech lub czterech znaków. Znaki te oznaczają następujące zagrożenia :

2 –  emisja gazu spowodowana ciśnieniem lub reakcją chemiczną;

3 –  zapalność materiałów ciekłych (par) i gazów lub materiał ciekły samonagrzewający się;

4  – zapalność materiałów stałych lub materiał stały samonagrzewający się;

5  – działanie utleniające (wzmagające palenie);

6  – działanie trujące lub zakaźne;

7  – działanie promieniotwórcze;

8  – działanie żrące;

9  – zagrożenie samorzutną i gwałtowną reakcją;

0  – nie występuje inne zagrożenie;

X  – materiał reaguje niebezpiecznie z wodą;

 Podwojenie cyfry  –  oznacza nasilenie wskazanego tą cyfrą zagrożenia .

Przykłady numerów rozpoznawczych zagrożeń :

23 –  gaz palny

26  – gaz trujący

28  – gaz żrący

39  – materiał ciekły zapalny mogący samorzutnie ulegać gwałtownej reakcji