Oznakowanie i umieszczanie nalepek ostrzegawczych
Jednostki transportowe przewożące towary niebezpieczne powinny być oznakowane i zaopatrzone w nalepki ostrzegawcze zgodnie z wymaganiami podanymi w dziale 5.3. Nalepki umieszcza się na pojazdach przwożących materiały niebezpieczne luzem oraz materiały niebezpieczne w cysternach.

Oznakowanie tablicami barwy pomarańczowej

Jednostki transportowe przewożące towary niebezpieczne powinny być zaopatrzone w dwie prostokątne tablice barwy pomarańczowej, odpowiadające wymaganiom podanym w 5.3.2.2.1, umieszczone w płaszczyźnie pionowej.

Jedna tablica powinna być przymocowana z przodu, a druga z tyłu jednostki transportowej, obie prostopadle do osi podłużnej tej jednostki. Tablice te powinny być dobrze widoczne.

Wymiary tablicy wynoszą standardowo 30 x 40 cm (+/- 10%); ramka w kolorze czarnym powina mnieć szerokość 15 mm.

Przepisy uwzględniają możliwość zamontowania na pojeździe tablic o wymiarach 300 x120 mm, ramka 10 mm w pojazdach, na których, ze względu na konstrukcję pojazdu, nie jest możliwe zamontowanie tablic pełnowymiarowych.

Tablice numeryczne są używane przy oznakowaniu jednostek transportowych przewożących materiały niebezpieczne luzem lub w cysternach.

W górnrj części tablicy numerycznej znajdują się znaki, które składają się na numer rozpoznawczy zagrożenia. Podwojenie cyfry oznacza nasilenie zagrożenia domunującego.

Np. 30 – materiał palny; 33 – materiał bardzo palny (łatwo zapalny) ciekły.

Na dole znajdują się 4 cyfry numeru UN przewożonego towaru.

Czasami można  spotkać pojazdy oznakowane powyższym znakiem.

Dzieje się tak wtedy, gdy przewozi on ponad 8 ton towarów pakowanych w ilościach ograniczonych (LQ).