Przepisy, które regulują zasady i warunki transportu towarów niebezpiecznych są opisane w europejskiej umowie ADR. Zapisy zebrane w/w umowie są aktualizowane co dwa lata, zawsze w roku nieparzystym.

W dokumencie tym umieszczono również obowiązki innych podmiotów biorących udział w obrocie towarami niebezpiecznymi : producentów, nadawców, załadowców, rozładowców, odbiorców.

Ładunki niebezpieczne to ładunki, które mogą stanowić zagrożenie dla zdrowia, życia i bezpieczeństwa ludzi, zwierząt, środowiska i mienia.

Z definicji wynika, że przewóz takich towarów jest zakazany, chyba że transport zostanie wykonany według zasad i w warunkach warunkach określonych prawem.

W naszym kraju (oprócz Umowy ADR) obowiązuje także:

  • ustawa Prawo przewozowe,
  • ustawa Prawo o ruchu drogowym
  • Ustawa o przewozie towarów niebezpiecznych.


Transport towarów niebezpiecznych

Są 3 sposoby przewozu materiałów niebezpiecznych:

  • sztuka przesyłki
  • luz
  • cysterna

Przed przystąpieniem do transportu należy upewnić się czy dany towar może być przewożony i sprawdzić w przepisach jakie warunki musimy spełnić, by przewieźć dany towar.
Umowa ADR zawiera wszelkie nakazy i zakazy dotyczące bezpiecznego przewozu towarów, a także wymagania obejmujących środek transportu i realizację samego przewozu
To nadawca decyduje w jaki sposób będzie przewożony ładunek. Przewoźnika natomiast musi zweryfikować, czy ten sposób jest odpowiedni oraz zapewnić taki pojazd, który będzie odpowiadał wymaganiom określonym w przepisach.